Arkiv/utb. & sem.

Medier, estetik och lärande i skolutveckling 08/09

Under 2008/2009 genomförde Malmö högskola i samarbete med Riksteatern och Svenska Filminstitutet kursen Medier, estetik och lärande i skolutveckling som uppdragsutbildning (15 HP) för skolledare, lärare, film- och teaterkonsulenter. Under 2010/2011 ges denna kurs till lärare och skolledare som lärarlyftskurs (se nedan). Kursen riktar sig till film- och teaterkonsulenter samt skolledare och syftar till att utveckla konsulentrollen och att öka kunskaper om estetiska lärprocesser i skolan. En central del i kursen är de projektarbeten som genomförs i skolpraktiken. Deltagarna arbetar i grupper av tre där deltagarna är en film-, en teaterkonsulenten respektive en skolledare från ett gemensamt geografiskt område. Kursen ger även en teoretisk plattform kring de begreppen ”estetik”, ”lärande” och ”skolutveckling”. Kursen är en ypperlig chans att stärka och utveckla estetiska lärprocesser på sin skola och samtidigt en möjlighet att sprida erfarenheter till andra delar av landet

Dokumentation av estetiska lärprocesser med nya medier som stöd.

För film- och teaterkonsulenter erbjuder Riksteatern, Svenska Filminstitutet och MaH en ny kurs med pedagogisk inriktning. Genom rekryteringen blir konsulenterna mentorer för lärare och skolledare som går kursen Medier, estetik och lärande i skolutveckling. Samtidigt arbetar man i gemensamma projekt som ingår i respektive kurs, lokala träffar anordnas kontinuerligt som gemensamma reflektionsmöten och samarbetsmöten.

Skriva för scenen – Dramatikseminarium hösten 2010

Riksteatern Värmland inbjuder värmländska skrivare eller skrivare med anknytning till Värmland att delta i ett seminarium tillsammans med Anders Duus och Ninna Tersman.

Tanken med seminariet är att stödja redan aktiva skrivare i sitt arbete och att tillsammans skapa ett kontaktnät bland skrivare i länet

Riksteatern Halland hösten 2010

Isak Benyamine föreläste och hade workshops  om Meningsskapande och estetiska lärprocesser i skolan för samtliga lärare i Hylte kommun. Kommunen medverkar under 2011  i Skolscenens satsning på Filosofisamtal i skolan.

Konferenser och seminarier

Seminarier under teaterdagarna 19-20 november 2010


Ung filosofi i skolan
Arr: Riksteatern, 1 tim. Södra teatern har under tio år träffat barn och ungdomar för att prata, tänka och filosofera. Filosofisamtalen på Södra teatern har under åren väckt mycket uppmärksamhet runt om i landet och flera metodböcker har producerats i verksamheten.   Under hösten introducerar Riksteatern/Barn och unga för första gången filosofiska samtal i skolan och som en del i skolans värdegrundsarbete. Kan samtalen öka förståelse för skolans värdegrund bland elever och lärare och vad kan teatern, skådespelare, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur bidra med i detta samtal?  Under seminariet berättar filosofipedagogen Liza Haglund om verksamheten och genomför också ett filosofisamtal i microformat!

Från Läskommitté till DIG: Dramatik i grundskolan
Arr: Riksteatern 1 tim Läskommittéer/scenråd handlar om att utveckla elevers inflytande över den repertoar som Riksteatern, länsteatrar och andra scenkonstproducenter arrangerar i Sverige. I förlängningen handlar det om att utveckla en långsiktig hållbar modell för ökad elevinflytande över den scenkonst som produceras för barn och unga i landet. Under året 2009/10 genomfördes projektet på tre länsteatrar och i tre skolor runt om i landet.  Nu går vi vidare i arbetet med ytterligare fyra länsteatrar och lika många skolor. Kom och lyssna på hur elever, lärare skådespelare tillsammans arbetar med en dramatik och om hur elever kan påverka din repertoar!
Länk 2012 Arr: Riksteatern 50 min Riksteatern har beställt 5 pjäser från etablerade dramatiker som ska spelas av unga ensembler: estetklasser och amatörgrupper (15-20 år). Det är ett landsomfattande projekt som involverar skolor, Teaterföreningar, Länsteaterföreningar, Region- och Länsteatrar samt ATR. Pjäserna spelas på hemmaplan, vid regionala festivaler samt en nationell festival. Projektet inspireras av National Theatre´s ”Connections” i England. Länk beskrivs i alla sina delar; medverkande dramatiker, organisationer och teatrar presenteras. Ett utdrag ur en Connectionspjäs läses av en ung ensemble. Samtalsledare: Edward Buffalo Bromberg (projektledare) och Ninna Tersman (dramaturg) mfl.

 

En dag för att mobilisera kring barns rätt till kultur den 19 november 2009

20 år har gått sedan konventionen antogs av FNs generalförsamling den 20 november 1989. Med anledning av det bjuder Statens Kulturråd i samverkan med Svenska Filminstitutet, Riksteatern och Rikskonserter in till en konferens som riktar sig till er som arbetar med kultur, barn och ungdomar. Moderator för konferensen: Karin Helander

Ur programmet:

Barn och ungas rätt till kultur – en mänsklig rättighet Benny Marcel, avdelningschef Kulturrådet och ordförande i Barnrättsakademin.

Barnkonventionen – var befinner vi oss i Sverige idag?
Christina Heilborn, barnrättsjurist och projektledare för Handbok om
barnkonventionen
Sverige världsmästare på ungas rättigheter och inflytande?
Maja Frankel, fd ungdomsambassadör Unicef
Vuxna förstår inte barn – om barn och den konstnärliga processen
Suzanne Osten professor i dramaturgi vid Dramatiska Institutet
Barndomen förr och nuLars Dencik professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet 

 

 

Seminarier under teaterdagarna 14-16 november 2008

Vad säger forskningen om Skapande skola Forskning om kulturverksamhet i skolan växer och allt fler perspektiv bidrar på olika sätt till hur vi kan förstå begrepp som kultur, estetik och konst i skolan. I detta seminarium diskuteras om och i så fall hur dessa perspektiv kommer till uttryck i regeringens stora satsning på skolkultur ”skapande skola”. I samtalet deltar Karin Helander professor i teatervetenskap, Lisa Öhman prefekt, lärarutbildningen Konstfack och Mats Wahl, författare.


Presentation av Barn och unga/Skolscenen
Genom Skolscenen, Riksteaterns satsning på utbildning, forskning och utveckling om scenkonsten i skolan tar vi ytterligare kliv in i skolan. Vi frågar oss om vilka processer som teatern egentligen sätter igång i skolan, vilket är scenkonstens bidrag i skolan och hur kan den formuleras i termer av kunskap. Under seminariet presenteras Skolscenens verksamhet, bland annat metodutvecklingsprojekt, forskningsprojekt samt webbsatsningen på barn och unga.

Skolscenen på BiBu.se 2010

Det blir kaos i världen Onsdag 5 maj,  13:00 En kritisk granskning och ett samtal om förutsättningar och resultat i ett treårigt projekt. Ta del av erfarenheter från ett samarbete mellan Riksteatern, barn från Borgskolan i Botkyrka och Botkyrka kommun. Om det konstnärliga leklaboratoriet BURR (Barn och Ungas RiksteaterRåd), om den utmanande produktionsprocessen, den lekfulla föreställningen och vad man lärt sig på vägen.

Med bland andra Klas Viklund – mångårig pedagogisk utvecklare på Filminstitutet som utvärderat och skrivit en rapport om projektet, Lisa Hugoson – ansvarig för Barn och Unga på Riksteatern, samt delar av ensemblen.

 

Samspel skola – scenkonst Torsdag 6 maj,  13:00Om vad vi tror, gör och vill. Hur kan samspelet stärkas och vilken kompetens behövs? Vilka samarbetsmodeller finns och vilka väljer man? Vem bestämmer i gemensamma projekt, skolan eller teatern? Vad är konstens bidrag till skolan och bidrar skolan till utveckling av scenkonsten? Riksteatern och Malmö högskola bjöd under 2009/10 in skolledare och teater- och filmkonsulenter till en kurs i Medier estetik och skolutveckling. 15 högskolepoäng senare har deltagande konsulenter och skolledare sammanfattat sina erfarenheter i tre rapporter. Hör dem berätta och samtala om vad som har gjorts och vad som behöver göras.
Scenkonst och demokrati Torsdag 6 maj,  13:00 Scenkonsten mellan estetiskt uttryck och instrumentell funktion. Ett samtal om scenkonsten som ett verktyg i samhällsbygget mellan Drömmarnas Hus, Kunq och Michael Eigtved, lektor på avdelningen för Teater och Performance Studier vid Köpenhamns Universitet.
Vad fan är delaktighet? Fredag 7 maj,  15:00 Ett samtal om begreppet och hur vi använder det. I vars ett inledningsanförande ger America Vera-Zavala och Ylva Ågren sin syn. Ylva Ågren, doktorand och lärare på Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet har bl.a. fördjupat sig i frågor om maktordningen mellan vuxna och barn. För America Vera-Zavala – författare, dramatiker, debattör och en av grundarna till Botkyrka Communityteater – är deltagande demokrati alltid ett centralt begrepp.

Tillsammans med representanter från Dansstationen i Malmö, Byteatern i Kalmar, Tyst Teater/Riksteatern och publiken försöker vi ringa in vad vi egentligen menar med delaktighet.

Samtalsledare: Isak Benyamine, ansvarig för Skolscenen, Riksteatern

 

Våren 2013| Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor 7,5 Hp

I samband med projektet Ung filosofi i skolan genomför vi tillsammans med Luleå tekniska universitet kursen Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor.  Kursen behandlar kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor, något som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Kursen innehåller metoder och verktyg, att använda för att kritiskt kunna granska och värdera texter. Exempel på sådana som behandlas i kursen är argumentationsanalys och språkfilosofiska verktyg.