Projektet avslutat

Projektet ”Kompetenscentrum- scenkonst i grundskolan” avslutades i januari 2015.  Tack till alla samarbetspartners för er medverkan!

Resultat
För Riksteatern Västernorrland gav projektet en möjlighet att utveckla verksamheten som riktas till skolan. Vi har under projekttiden kunnat erbjuda subventionerade pedagogiska paket och fortbildningar för skolan, som ett komplement till att förmedla föreställningar. Nästan 3000 elever nåddes av 35 föreställningar och 88 workshops som ingick i dessa pedagogiska paket. Projektet genomförde också 12 st fortbildningsinsatser av olika slag för pedagoger, skolledare och kulturaktörer.

Projektet har etablerat goda kontakter och relationer med skolföreträdare, främst i de två fokuskommunerna Timrå och Härnösand. Utöver detta har även samverkan med kulturaktörer i länet fördjupats under projekttiden. Tillsammans har vi börjat utveckla former för att bygga värdefulla och långsiktiga relationer till skolan. Denna samverkan kan även fortsättningsvis utvecklas och fördjupas, bl a  kring gemensamma arrangemang som Skapande skola-konferenser, skolledarkonferenser och framtida nätverksträffar.

Ett av de positiva resultaten av projektet är de två skolledarkonferenser som arrangerats och initierats av projektet. Tidigt i projektet identifierades behovet av att kommunicera med nyckelpersoner som har mandat inom skolan, men att det tyvärr inte är lätt att nå ut till skolledarna. Syftet med konferenserna har varit att medvetandegöra hur kulturen kan vara ett verktyg i skolan för att stödja eleverna i skolarbetet samt hur samverkan kan ge vinster i form av ökad motivation och högre måluppfyllelse.

Vill du ha kontakt med projektledaren Caroline Grafström så når du henne här:

Tel: 060-180301
caroline.grafstrom@riksteatern.se

Konferens om kultur i skolan

Den 28 januari 2014 arrangerar projektet konferensen ”Uppfylla mål och skapa mening – en länskonferens om kulturen som verktyg i lärandet” i Härnösand. Tillsammans med skolförvaltningen i Härnösands kommun och Scenkonstbolaget bjuder vi in skolpolitiker, skolchefer, rektorer, Skapande skola-samordnare, kultursamordnare, kulturkonsulenter m fl. till en dag som belyser kultur i skolan ur ett ledningsperspektiv.

Under konferensen kommer bl a Ulla Wiklund, Per Dahlbeck och Kattis Ellborg föreläsa om kreativitet, estetiska perspektiv i skolans ämnen och strategier för samverkan mellan skola och kultur.

Välkomna!

Inbjudan och anmälningsformulär till konferensen hittar ni här.

Inspirationsdag i Timrå

Projektet ska medverka till att ge elever och skolpersonal verktyg och argument för att kunna visa på att kulturen bör ges prioritet och tyngd i skolan. Som ett led i detta arbete  arrangerade projektet, tillsammans med Scenkonstbolaget och Timrå kommun, en Skapande skola-dag på Söråkers Folkets Hus den 6 september 2012. Inspirationsdagen riktade sig till elever och personal i kommunens skolor.

Programmet för dagen bestod bl a av en presentation av kulturaktörer och institutioner som kan arbeta i skolan, information om skapande skola-projekt och konsulentsamverkan  samt några smakprov av kulturutbudet i länet, för att ge inspiration till vad man kan göra och ta del av.

Under dagen deltog ca 50 personer inklusive elever från kulturråd ute på skolorna.

 

Skolan och kulturen – Hur möts vi?

Vi tror att vi kulturaktörer som arbetar med/för barn och unga i skolan behöver mer kunskap om hur skolan fungerar idag, vilka styrdokument som reglerar verksamheten mm. Därför bjöd projektet in några av länets kulturkonsulenter och andra kulturaktörer till en föreläsning, eller snarare ett samtal den  om estetiska lärprocesser och hur skolan och kulturen kan mötas.

Den 6 maj samlades gruppen i Sundsvall, tillsammans med Petra Erkelius, klass- och musiklärare från Falun. Petra, som arbetar mycket med estetiska lärprocesser ledde samtalet och gav matnyttig information om skolans styrdokument och forskning kring lärande. Diskussionerna kom att handla mycket om den nya läroplanen, erfarenheter av samverkan med skolan och hur vi kan satsa på kvalitet, snarare än kvantitet i relationen till skolan. Samtalet gav möjlighet till att gemensamt diskutera på vilket sätt vi bäst samverkar med skolan.

Skola + kultur = framgång!

Den 28 februari stod projektet som medarrangörer till Västernorrlands Skapande skola-konferens i Sundsvall, tillsammans med Sundsvalls Kulturskola och Scenkonstbolaget. Dagen bjöd på möten med kulturskapare, workshops, utställning och föreläsningar. Totalt deltog ca 180 personer varav majoriteten var elever från länet skolor.

På konferensen pratade bl a Maja Frankel om ungas inflytande i praktiken, läsambassadören Johan Unenge berättade om sin syn på minskat läsande och hur man kan väcka ungas läslust. Deltagarna fick också möta projektet Skola och kultur från Kalmar län samt inspireras av olika regionala och lokala skapande skola-projekt.

Samtal om estetiska lärprocesser i Härnösand

Den 20 och 21 november 2012 deltog 62 lärare från Härnösands skolor i ett samtal/föreläsning om estetiska lärprocesser på temat ”Kultur i skolan- Varför då?”

Samtalet leddes av Petra Erkelius som arbetar som klass- och musiklärare på Söderbaumska skolan i Falun. Petra är vidareutbildad på Stockholms Musikpedagogiska institut och har även arbetat som rektor. Föreläsningen handlade om lärande utifrån människans alla språk, den nya läroplanen och om begreppet estetiska lärprocesser. Samtalet handlade också om  möjligheterna i att samarbeta med kulturen och hur Skapande skola-projekt ska bli gynnsamma för elevernas lärande.

Under samtalet med lärarna väcktes frågor kring begreppet ”estetiska lärprocesser” . Vad är det egentligen? Varför ska man arbeta med dessa i skolan?  Petra beskriver estetiska lärprocesser som något som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman fakta, förmågor, känslor, upplevelser, erfarenheter och göra det till kunskap genom analys och reflektion.