Etik och Estetik i skolan

Flera internationella läsundersökningar som PISA 2006 och PIRLS 2006 visar att svenska elever har tappat i läsförmåga på senare år. Också Skolverkets utvärderingar visar att läsförmågan hos svenska elever sjönk mellan åren 1992 och 2003. Av PISA 2000 framgår att även om svenska elever är duktiga på att söka och tolka information, är de sämre på att reflektera över innehållet. Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva elevers läsförståelse och eventuella utveckling av denna när de arbetar med att läsa och gestalta dramatiska texter.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Riksteatern, Botkyrka kommun och lärarutbildningen på Stockholms universitet.

Det empiriska materialet till projektet genereras i Projektet D.I.G, Dramatik i Grundskolan.

Läs mer om projektet här >>>