Ung filosofi i skolan

Genom våra föreställningar och skolprojekt undersöker vi olika aspekter av samtal i skolan. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka och beskriva barns konstruktion av etiska värderingar i skolan. Undersökningen syftar till en problematisering av grundvalarna för skolans värdegrund och skolans uppgift att förmedla vissa värderingar, dels till att studera processer där elevernas begreppsförståelser gällande värderingar utmanas i en klassrumssituation, t ex hur gemensamma meningskonstruktioner kommer till stånd och hur dessa återverkar på elevernas egna meningskonstruktioner. Aktuella forskningsfrågor är: Hur sker den enskilda individens meningsskapande av värdebegrepp såsom exempelvis ”riktighet”? Hur ser den process ut där etablerade moraliska föreställningar samspelar med nya? Vilka nya innebörder konstrueras av individen inom ramen för ett sådant samspel av föreställningar? På vilket sätt kan individens moraliska ställningstaganden ge stöd till skolans värdegrund, uppfattad som vissa grundläggande värderingar i ett sammanhängande system av värderingar, i växelverkan med densamma?

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Riksteatern, Södra teatern, lärarutbildningen på Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Det empiriska materialet till projektet genereras i delprojekt ett; Hela världen i mitt huvud samt projektet; Filosofiska samtal i skolan.

Läs mer om projektet här  >>>