Om Skolscenen

Utbildning och kompetensutveckling

Riksteatern har i fyra decennier framgångsrikt utvecklat scenkonsten för barn och unga i skolan. För att ytterligare stärka verksamheten och för att öka kunskaperna om teaterns roll i skolan driver vi sedan 2008 Skolscenen. En verksamhet och en webbplats för utbildning och utveckling av scenkonst för barn och unga. Skolscenen är ett nationellt initiativ för att öka interaktionen med elever och lärare och fördjupa kontakter med skådespelare, regissörer, manusförfattare och andra som arbetar med scenkonst i skolan.

2007 genomförde Unga Riks en omvärldsanalys som utgick från att föreställningar och produktioner i verksamheten inte sålde lika bra som tidigare. Unga Riks ”starka” varumärke var i verkligheten inte så starkt. Kontakter med konsulenterna i landet, den stora övergripande diskussionen i barnkultursverige om estetiska läroprocesser, scenkonstens roll i skolan samt skolans roll i scenkonsten behövde bli en del av Unga Riks. Därutöver handlade om att vi skulle öka barn och ungas inflytande på verksamheten och i högre grad samverka med Riksteaterföreningarna.

Sammantaget ledde till att avdelningen Unga Riks 2008 omformulerade sin verksamhet med sikte på att bli ett Kunskapscentrum för barn och ungdomsteater. Arbetet med ett kunskapscentra utvecklades utifrån riktlinjer som drogs upp av en arbetsgrupp med teaterkonsulenter i hela landet vilka inventera områden scenkonst för barn och unga. Arbetet resulterade i ”Kunskapsblomman” vilken bedömdes kunna fungera på nationell, regional och lokal nivå.  Vilka ”blomblad” som är mest i fokus har varierat under åren och med förändringar i omvärlden.

Skolscenen är ett konkret resultat av detta arbete. Skolscenen samarbetar med grundskolor, högskolor och universitet runt om i hela landet och genomför konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojekt. Tillsammans med andra kulturinstitutioner som Filminstitutet och Utbildningsradion arrangerar vi seminarier och konferenser som intensifierar diskussion om kulturens nytta och skolans mål. Vi arrangerar utbildningar för teaterarbetare, lärare, teater- och filmkonsulenter och vi inspirerar till en pedagogisk diskussion i scenkonstvärlden.

Genom Skolscenen bedrivs olika projekt med fokus på att öka elevers delaktighet och inflytande. Vi undersöker och utvecklar estetiska lärprocesser som metod för att öka elevers måluppfyllelse samt kartlägger och beskriver dessa processer i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. På denna webbplats finns därutöver olika typer av lärresurser som av lärare och elever kan användas som stöd i analys och bearbetning av teaterupplevelsen.

Ansvarig för Skolscenen är Isak Benyamine.