Publikationer

Lärarhandledning och kurslitteratur

Att slippa tänka själv, Filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan
av Isak Benyamine, Liza Haglund, Anders J Persson (red.) Gidlunds förlag, 2014 | Det sägs att det är bra att tänka själv. Men vad betyder det att tänka själv? Är det möjligt? Är det önskvärt? Genom samtal med andra kan man få man tillgång till olika perspektiv, hjälp att se nya lösningar och att kritiskt granska förgivettagna föreställningar. Borde vi kanske därför kräva att slippa tänka själva? Denna bok handlar om hur lärare tillsammans med elever kan utveckla ett gemensamt tänkande i skolan. Elevers tankar formuleras här som filosofiska frågor med öppna svar vilka behandlas i en så kallad undersökande gemenskap. I boken varvas praktiska exempel med beskrivningar av hur samtal kan planeras och genomföras. I ett inledande kapitel presenteras ett perspektiv på skolans värdegrund som utgår från en problematisering av lärares och skolans dubbla uppdrag, att förmedla grundläggande och specifika värden och samtidigt ge eleverna möjlighet att utveckla egna ställningstaganden och hållningar. Boken innehåller även instuderingsfrågor att arbeta vidare med i lärarlaget eller i studentgruppen. Boken riktar sig till lärare, lärarstudenter och pedagoger som arbetar med värdegrundsfrågor i skolan. Vår förhoppning är att texterna även ska inspirera coacher och handledare som genom olika organisationer deltar i ett förändringsarbete i skolan. http://www.gidlunds.se/

Länk 2012. Nya pjäser för unga ensembler Emma Broström, Stefan Lindberg, Åsa Lindholm, Dennis Magnusson, Mirja Unge & Moira Buffini | Red. Edward Bromberg & Anders Duus | I denna antologi presenteras sex nyskrivna, angelägna, starka och utmanande teaterpjäser, författade av några av våra skickligaste och mest spännande dramatiker. Pjäserna är specialbeställda av Riksteatern, för unga ensembler, med en rollista och ett format som passar just unga gruppers behov. Boken innehåller dessutom ett inspirerande samtal kring varje pjäs, mellan författaren och en regissör, om tematiken och vilka möjligheter som finns när manusen ska iscensättas. Pjäserna är del av Riksteaterns projekt Länk.

Lärarhandledningen Att öppna världarAtt öppna nya världaren handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola av Karin Helander och Camilla Ljungdahl | En handledning framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.. | Ladda ner publikationen (pdf)

Rapportserie 1:  Utvärderingar och analyser

Lek på allvar av Klas Viklund | Rapporten sammanfattar utgångspunkter och erfarenheter   från arbetet med föreställningen ”Det blir kaos i världen” som producerades av Riksteatern tillsammans med elever från Borgskolan i Botkyrka. Syftet med arbetet har varit att undersöka elevers möjlighet till inflytande och delaktighet i Riksteaterns verksamhet.| Ladda ner rapport (pdf)


Rapportserie 2:  Rapporter, artiklar och uppsatser i samspel med högskolor och universitet.

”Bli människa” – Varför då? | Byteatern i Kalmar Läns teater arbetade under 2009 med projektet “Bli människa” tillsammans med skolan. I rapporten synliggörs och analysera skolchefens, rektorns, lärares och elevers föreställning om och upplevelse av projektet ”Bli människa” och dess eventuella konsekvenser för framtida undervisning. | Ladda ner rapport (pdf)

Tid för film | Rapporten ger en bild av nuläget vad gäller synsätt och tankegångar kring film och teater på två högstadieskolor i Västmanlands och Örebro län. I rapporten skissas en behovskarta som kan vara till hjälp för att bättre kunna möta upp skolans behov inom film och teaterområdet.|Ladda ner rapport (pdf)

Estetiska läroprocesser och kultur i skolan| Denna rapport undersöker hur lärare, tjänstemän och politiker i en kommun i Sverige ser på estetiska läroprocesser och kultur i skolan. Rapporten belyser även vad skolans styrdokument och kursplaner säger om hur kultur och estetik ska användas i olika skolämnen.| Ladda ner rapport (pdf)


Rapportserie 3:  Enkätundersökningar

Varför ett lärarmaterial? | Varför behövs ett lärarmaterial i samband med barnteater och går det att producera ett lärarmaterial utan en dialog med skolan? I rapporten undersöks om och på vilket sätt  lärare använder lärarmaterialet till pjäsen En är ilsken. En är rädd. En gör allt för att bli sedd. Pjäsen är producerad av Riksteatern och turnerade i Sverige under våren 2009. | Ladda ner rapport (pdf)