Värdering och bedömning

Värderingskriterier och bedömningsnormer inom det konstnärliga området

Projektet är en del av Skolscenens uppdrag att undersöka hur olika yrkesroller inom teater kan förhålla sig och utvecklas i kontakt med skolan. Projektets idé är att belysa centrala aspekter kring bedömningskriteriers och bedömningsnormers funktioner och användning i pedagogiska situationer inom högre konstnärlig utbildning. Behov av strukturerade och enhetliga bedömningsformer uppstår när man släpper ämnesbaserade undervisningsmodeller. I lösare strukturerade system baserat på integration och samverkan har den enskilde läraren inte längre ensamrätt, utan bedömning måste ske i samråd mellan kolleger och studenter
Empiriskt utgår arbetet från ett antal ”learning studies”, vilket innebär att studenter, lärare och forskare är samarbetspartners i vad som kallas integrativ forskning. Detta innebär att alla tillsammans stämmer av tolkningar och slutsatser av arbetet under processens gång innan den slutliga rapporten skrivs. På detta sätt deltar alla parter på ett konstruktivt sätt under hela projektet, vilket torde inverka på deras kompetensutveckling.Projektet är samarbete mellan SU/lärarutbildningen i STHLM, Konstnärlig fak./GU, Musikhögskolan i Malmö samt Riksteatern.